Viktig juridisk information!

<< klicka för att visa/stänga >>
 1. Juridiska regler för andrahandskontraktet
 2. Värt att tänka på
 3. Bra att veta
 4. Ansvarsfriskrivning
 5. GDPR

1. Juridiska regler för andrahandskontraktet

 • Avtalet måste undertecknas av båda parter

Exempel på vad som skall redovisas i detta kontrakt:

 • Bostadsskick
 • Bohag (till exempel möbler)
 • Nyckelkvittering
 • Ingår/ingår inte - t.ex. Bredband, el, parkeringsplats mm.
 • Kostnader för det som ingår

Hyra ut bostadsrätt i andra hand (Länk)

 1. Endast den som har ett förstahandskontrakt får hyra ut en bostad i andrahand.
 2. Du som äger en bostadsrätt får hyra ut din lägenhet om föreningen går med på det eller hyresnämnden lämnar tillstånd till det.
 3. lagtexter här...  Andrahandskontraktet skall upprättas skriftligen och undertecknas av både Förstahandshyresgäst (Hyresvärden - den som hyr ut) och Andrahandshyresgästen (Hyresgästen - den som hyr).

  2. Värt att tänka på

  • Ett andrahandskontrakt kan ge er båda en känsla av trygghet. Det är en fördel att ha ett skriftligt avtal. Men det är inget krav.
  • Det underlätter vid eventuell dispyt.
  • Det minskar chansen att hamna i bråk senare.

 1. Vi kallar parterna i detta andrahandsavtalet för Hyresvärd och Hyresgäst.
 2. Rutorna är ifyllda men ni kan ändra till era texter.

Fyll i uppgifterna nedan.Hyresvärd

Förstahandshyresgäst alt. BRF Ägare


Hyresgäst

Andrahandshyresgäst


Avtalets rubrik

HyresobjektTill lägenheten hör:Lägenhetens skick och inventarier:Hyresavtalets giltighetstid och uppsägningstid:Hyra & betalningsinfo


NycklarÖvriga hyresvillkor

1. Hyresavtalets giltighet förutsätter att förstahandshyresgästen erhåller samtycke till andrahandsupplåtelsen från hyresvärden/ fastighetsägaren eller att hyresnämnden meddelar beslut om tillstånd till andrahandsuthyrning.
2. Det åligger andrahandshyresgästen att väl vårda lägenheten och genast till förstahandshyresgästen och fastighetsägaren anmäla eventuella skador eller brister och förekomst av ohyra och skadeinsekter.
3. Andrahyresgästen får inte överlåta eller upplåta lägenheten i sin tur.
4. Ändras hyran eller hyresvillkoren för lägenheten på grund av avtal mellan fastighetsägaren och förstahandshyresgästen eller efter träffad förhandlingsöverenskommelse enligt gällande förhandlingsklausul, skall ändringen gälla även detta andrahandsavtal.
5. Andrahandshyresgästen förbinder sig att under hyrestiden följa de ordningsföreskrifter som gäller för fastigheten enligt uthyrarens hyresavtal med fastighetsägaren.
6. Andrahandshyresgästen ansvarar för skada eller förlust av inventarier samt för skador på lägenheten och gemensamma utrymmen som uppkommer genom hens vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hen ansvarar för. Andrahandshyresgästen är inte skyldig att ersätta skada som uppkommit genom normalt slitage.
7. På försenade hyresbelopp utgår ränta enligt räntelagen från förfallodagen.


Särskilda bestämmelserGodkännande av andrahandsuthyrning
Datum, kopior & underskrifter

1. Datumet läggs till automatiskt i följande format när andrahandskontraktet skapas. 2024-07-14 01:05:09.
2. Plats för underskrifter finns på det utskrivna dokumentet.
3. Andrahandskontraktet bör upprättas i två likalydande exemplar, varav parterna erhåller var sitt.

Villkor & ansvar

Acceptera.se ska inte hållas ekonomiskt eller juridiskt ansvarig vid eventuella tvister som kan uppstå när en andrahandsuthyrning tar slut och detta andrahandskontrakt ska användas, och befrias från allt ansvar samt avstår från att delta i eventuella uppgörelser eller domstolsprocesser. Ni som använder denna tjänst för att skapa ett genererat andrahandskontrakt gör så frivilligt och under eget ansvar.

Mot en avgift på 1095:- kan avtalet granskas, attesteras och undertecknas av en svensk jurist innan det skickas med rekommenderat brev till båda parter.